Theory Parametricity

(*<*)
theory Parametricity
imports Param_Tool Param_HOL
begin

end
(*>*)